Vakum Makinesi Tamiri

Vakum Makinesi Tamiri

MADDE 1 – TARAFLAR
SATICI
Ticari Ünvanı : FİA MAKİNA GIDA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Adresi : MALTEPE MAH. FAZILPAŞA CAD. ÖZTOPRAK SAN. SİTESİ NO:102 TOPKAPI/İSTANBUL
Telefon : 0 505 040 19 68
Satıcı E-Posta Adresi : info@fiamak.com
ALICI
Adı – soyadı :
Adresi :
Telefon :
E-Posta:
MADDE 2-SÖZLEŞMENİN KONUSU ve KAPSAMI
İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi (“Sözleşme”) 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun
ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ne uygun olarak düzenlenmiştir. İşbu Sözleşme’nin tarafları
işbu Sözleşme tahtında 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli
Sözleşmeler Yönetmeliği’den kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini ve
anladıklarını kabul ve beyan ederler. İşbu Sözleşmenin konusunu; Alıcı’nın, FİA MAKİNA GIDA SAN.
VE TİC. LTD. ŞTİ. (“Fiamak)’a ait [www.fiamak.com] alan adlı web
sitesinden (“Websitesi”), Satıcı’ya ait Mal/Hizmetin satın alınmasına yönelik elektronik olarak
sipariş verdiği, Sözleşmede belirtilen niteliklere sahip Mal/Hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak
6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği
hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanması oluşturur. İşbu Sözleşmenin
akdedilmesi tarafların ayrı ayrı Fiamak ile akdetmiş oldukları websitesi üyelik sözleşmelerinin
hükümlerinin ifasını engellemeyecek olup taraflar işbu Sözleşme konusu Mal/Hizmetin satışında
Fiamak’ın herhangi bir şekilde taraf olmadığını ve Sözleşme kapsamında tarafların
yükümlülüklerini yerine getirmeleri ile ilgili herhangi bir sorumluluğu ve taahhüdü bulunmadığını
kabul ve beyan ederler.

MADDE 4 – MALIN TESLİMİ VE TESLİM ŞEKLİ
Sözleşme Alıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmakla yürürlüğe girmiş olup Alıcı’nın
Satıcı’dan satın almış olduğu Malın/Hizmetin Alıcı’ya teslim edilmesiyle ifa edilmiş olur.
Mal/Hizmet, Alıcı’nın sipariş formunda ve işbu Sözleşmede belirtmiş olduğu adrese ve belirtilen
yetkili kişi/kişilere teslim edilecektir.
MADDE 5 – TESLİMAT MASRAFLARI VE İFASI
Malın teslimat masrafları aksine bir hüküm yoksa Alıcı’ya aittir. Satıcı, Web sitesinde teslimat
ücretinin kendisince karşılanacağını beyan etmişse teslimat masrafları Satıcı’ya ait olacaktır.
Malın teslimatı; Satıcı’nın stokunun müsait olması halinde ve ödemenin gerçekleşmesinden sonra
taahhüt edilen sürede yapılır. Satıcı, sipariş konusu Mal/Hizmet ediminin yerine getirilmesinin
imkansızlaştığı haller saklı kalmak kaydıyla, Mal/Hizmet’i, Alıcı tarafından Mal/Hizmet’in sipariş
edilmesinden itibaren 30 (otuz) gün içinde teslim eder. Herhangi bir nedenle Alıcı tarafından
Mal/Hizmet bedeli ödenmez veya yapılan ödeme banka kayıtlarında iptal edilir ise, Satıcı
Mal/Hizmet’in teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.
Malın Satıcı tarafından kargoya verilmesinden sonra ve fakat Alıcı tarafından teslim alınmasından
önce Alıcı tarafından yapılan sipariş iptallerinde kargo bedelinden Alıcı sorumludur.
MADDE 6 – ALICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ
Alıcı, Web sitesinde yer alan Sözleşme konusu Malın/Hizmetin temel nitelikleri, satış fiyatı ve
ödeme şekli ile teslimat ve kargo bedeline ilişkin olarak Satıcı tarafından yüklenen ön bilgileri
okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder. Alıcılar,
Tüketici sıfatıyla talep ve şikayetlerini yukarıda yer alan Satıcı iletişim bilgilerine ve/veya Web
sitesinin sağladığı kanallarla ulaştırabilirler. Alıcı, işbu Sözleşme’yi ve Ön Bilgilendirme Formunu
elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce Satıcı tarafından Alıcıya
verilmesi gereken adres, siparişi verilen Mal/Hizmet’e ait temel özellikler, Mal/Hizmet’in vergiler
dahil fiyatı, ödeme ve teslimat ile teslimat fiyatı bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini
teyit etmiş olur. Alıcı’nın, Sözleşme konusu Mal/Hizmet’i teslim almadan önce muayene
etmeksizin; tahrip olmuş, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı Mal/Hizmeti kargo
şirketinden teslim alması halinde sorumluluk tamamen kendisine aittir. Alıcı tarafından kargo
şirketi görevlisinden teslim alınan Mal/Hizmet’in hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir.
Teslimden sonra Mal/Hizmet’in sorumluluğu ve hasarlar Alıcı’ya aittir. Mal/Hizmet’in tesliminden
sonra Alıcı’ya ait kredi kartının Alıcı’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce
haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun
Mal/Hizmet bedelini Satıcı’ya ödememesi halinde, Alıcı kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla
Mal/Hizmet’i 3 (üç) gün içinde Satıcı’ya iade etmekle yükümlüdür. Bu halde teslimat giderleri
Alıcı’ya aittir.
MADDE 7 – SATICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ
Satıcı, Sözleşme konusu Mal/Hizmet’in Tüketici Mevzuatına uygun olarak, sağlam, eksiksiz,
siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile Alıcı’ya
teslim edilmesinden sorumludur. Satıcı, mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen olağanüstü
durumlar nedeni ile sözleşme konusu Mal/Hizmeti süresi içinde teslim edemez ise, durumu
öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde Alıcı’ya bildirmekle yükümlüdür. Sözleşme konusu
Mal/Hizmet, Alıcı’dan başka bir kişiye teslim edilecek ise, teslim edilecek kişinin teslimatı kabul
etmemesinden Satıcı sorumlu tutulamaz.
MADDE 8 – CAYMA HAKKI
Alıcı, hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin,
satın aldığı Mal/Hizmeti teslim tarihten itibaren 14 (ondört) gün içerisinde cayma hakkını
kullanarak iade edebilir. Cayma hakkı bildirimi ve Sözleşmeye ilişkin sair bildirimler Satıcı’ya ait
ve/veya Web sitesinde belirtilen iletişim kanalları ile gönderilecektir. Fiamak, İŞBU MESAFELİ
SATIŞ SÖZLEŞMESİNİN TARAFI OLMADIĞINDAN DP’YE KARŞI CAYMA HAKKI
KULLANILAMAZ VEYA FİAMAK’DAN BEDEL İADESİ TALEP EDİLEMEZ. Cayma hakkının
kullanılması için süresi içerisinde Satıcı’ya mevzuat hükümlerine ve Websitesi’ndeki cayma hakkı
kullanım seçeneğine uygun olarak bildirimde bulunulması şarttır. Cayma hakkının kullanılması
halinde: a) Alıcı cayma hakkını kullanmasından itibaren 10 (on) gün içerisinde Malı Satıcı’ya geri
gönderir. b) Cayma hakkı kapsamında iade edilecek Mal kutusu, ambalajı, varsa standart
aksesuarları varsa Mal ile birlikte hediye edilen diğer ürünlerin de eksiksiz ve hasarsız olarak iade
edilmesi gerekmektedir. Cayma hakkının kullanılmasını takip eden 14 (ondört) gün içerisinde Mal
bedeli Alıcı’ya ödediği şekilde iade edilir. Mal, Satıcı’ya iade edilirken, Malın teslimi sırasında
Alıcı’ya ibraz edilmiş olan orijinal faturanın da Alıcı tarafından iade edilmesi gerekmektedir.
Alıcı iade edeceği Malı önbilgilendirme formunda belirtilen Satıcı’nın anlaşmalı kargo şirketi ile
Satıcı’ya gönderdiği sürece iade kargo bedeli Satıcı’ya aittir. Alıcı’nın iade edeceği Malı
önbilgilendirme formunda belirtilen Satıcı’nın anlaşmalı kargo şirketi dışında bir kargo şirketi ile
göndermesi halinde iade kargo bedeli ve Malın kargo sürecinde uğrayacağı hasardan Satıcı
sorumlu değildir.
MADDE 9 – CAYMA HAKKININ KULLANILAMAYACAĞI HALLER
Cayma hakkı aşağıdaki hallerde kullanılamaz: a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara
bağlı olarak değişen ve satıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmelerde
(Ziynet, altın ve gümüş kategorisindeki ürünler) b) Tüketicinin istekleri veya açıkça onun kişisel
ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan, niteliği itibariyle geri gönderilmeye elverişli olmayan ve
çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan malların teslimine
ilişkin sözleşmelerde c) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları
açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin
sözleşmelerde d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması
mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmelerde e) Tüketici tarafından ambalaj, bant, mühür,
paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması şartıyla maddi ortamda sunulan kitap, ses veya
görüntü kayıtlarına, yazılım programlarına ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmelerde
f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında gazete, dergi gibi süreli yayınların
teslimine ilişkin sözleşmelerde g) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama,
eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan
boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmelerde h) Bahis ve piyangoya ilişkin hizmetlerin
ifasına ilişkin sözleşmelerde ı) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile
ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmelerde i) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler
ile tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmelerde ve sözleşmeye konu
Mal/Hizmet’in Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin uygulama alanı dışında bırakılmış olan
(satıcının düzenli teslimatları ile alıcının meskenine teslim edilen gıda maddelerinin, içeceklerin
ya da diğer günlük tüketim maddeleri ile seyahat, konaklama, lokantacılık, eğlence sektörü gibi
alanlarda hizmetler) Mal/Hizmet türlerinden müteşekkil olması halinde Alıcı ve Satıcı arasındaki
hukuki ilişkiye Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri uygulanamaması sebebiyle cayma
hakkı kullanılamayacaktır. Tatil kategorisinde satışa sunulan bu tür Mal/Hizmetlerin iptal ve iade
şartları Satıcı uygulama ve kurallarına tabidir.
MADDE 10 – UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ
İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin uygulanmasında, Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen
değere kadar Alıcının Mal veya Hizmeti satın aldığı ve ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici
Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında
Kanun’un 68’nci. Maddesinin 1. fıkrasında belirtilen alt ve üst limitler doğrultusunda tüketici
talepleri hakkında ilçe/il tüketici hakem heyetleri yetkilidir.
MADDE 11 – MALIN/HİZMETİN FİYATI
Malın peşin veya vadeli satış fiyatı, sipariş formunda yer almakla birlikte, sipariş sonu gönderilen
bilgilendirme maili ve ürün ile birlikte müşteriye gönderilen fatura içeriğinde mevcut olan fiyattır.
Satıcı veya Fiamak tarafından yapılan indirimler, kuponlar, kargo ücreti ve sair uygulamalar satış
fiyatına yansıtılır.
MADDE 12 – TEMERRÜD HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI
Alıcı’nın, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın
kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı
sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve
vekâlet ücretini Alıcı’dan talep edebilir ve her koşulda Alıcı’nın borcundan dolayı temerrüde
düşmesi halinde, Alıcı’nın borcu gecikmeli ifasından dolayı Satıcı’nın uğradığı zarar ve ziyandan
Alıcı sorumlu olacaktır.
MADDE 13 – BİLDİRİMLER ve DELİL SÖZLEŞMESİ
İşbu Sözleşme tahtında Taraflar arasında yapılacak her türlü yazışma, mevzuatta sayılan zorunlu
haller dışında, e-mail aracılığıyla yapılacaktır. Alıcı, işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda
Satıcı’nın resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veritabanında, sunucularında tuttuğu elektronik
bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu
maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde
olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
MADDE 14 – YÜRÜRLÜK
14 (on dört) maddeden ibaret bu Sözleşme, Taraflarca okunarak, 04/07/2017 tarihinde, Alıcı
tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir.